SchleTek Lyddemperrens Evolution Flaske 500ml

SchleTek Lyddemperrens Evolution

Flaske 500ml

Varenr:110370
418,00
-+
Ubekreftet lagerdato
Send meg mail når varen er på lagerBeskrivelseTeknisk infoSupportKundeanmeldelser
Beskrivelse

SchleTek Lyddemperrens Evolution

Svært effektiv, rask og enkel å bruke!

Schletek sin nye lyddemperrens kan brukes på alle lyddempere med baffler, selv de som ikke kan demonteres.

 

Lyddemperen må lukkes i den ene enden og deretter fylles med rengjøringsmidlet fra motsatt ende. Lyddempere som kan tas fra hverandre legges ganske enkelt i en beholder fylt med SchleTek Evolution. Mye er gjort på bare 20-30 minutter, men den optimale tiden er å la demperen ligge i 120 minutter. Etter dette skyller du enkelt lyddemperen med varmt vann. Oppvarming til omtrent 50 ° C øker rengjøringseffektiviteten.

 

SchleTek Suppressor Cleaner Evolution er miljøvennlig, vannløselig og har blitt testet positivt for kompatibilitet av materialer.  På grunn av sin spesielle pH-nøytrale materialer skader den ikke overflater og er egnet for alle materialer og belegg, inkludert Cerakote.

 

For å beskytte demperen videre anbefaler vi at du bruker Schletek 2 in 1 Gun Tuning etter rengjøring.

 


 

Last ned datablad

 


 

Farepiktogram

 

 


 

Faresetning(er):
H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning , for liv i vann.

 

Sikkerhetssetninger
Sikkerhetshenvisninger - generelt
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.

 

Sikkerhetshenvisninger - forebyggende
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

 

Sikkerhetshenvisninger - tiltak
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjonr: Søk legehjelp.
P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
P390 Absorber spill for å hindre materiell skade.

 

Sikkerhetshenvisninger - disponering
P501 Innhold/beholder leveres til industrielt forbrenningsanlegg.

 

Teknisk info

Produktinformasjon

Beregnet for Rensing
Volum 500ml


Support
Kundeanmeldelser