SchleTek Carbon-Cleaner 500 ml Spray

SchleTek Carbon-Cleaner

500 ml Spray

Varenr:103217
578,00
-+
7 På lagerBeskrivelseTeknisk infoSupportKundeanmeldelser
Beskrivelse

SchleTek Carbon-Cleaner 500ml Spray

Hyppig og grundig våpenrengjøring er ikke bare en forutsetning for å oppnå maksimal ytelse med våpenet ditt, men også en avgjørende faktor for din egen sikkerhet.

Spesielt på mye brukte våpen kan nitro- og svartkrutt gro til å bli ekstremt herdet eller brenne inn. På grunn av sin spesielle formel er SchleTek Carbon-Cleaner perfekt til å løse opp og fjerne selv slike gjenstridige rester.

 


 

Last ned datablad

 


Farepiktogram

 

 


 

Faresetning(er):
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.
H315: Irriterer huden.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H361d: Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H373: Kan forårsake organskader.

 

Sikkerhetssetning(er):
P405: Oppbevares innelåst.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122°F.
P260f: Ikke innånd aerosoler.
P301+P310: VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFO

Teknisk info


Support
Kundeanmeldelser