Åpenhetsloven

 

Hva er Åpenhetsloven?

Åpenhetsloven er en norsk lov som har som mål å sikre åpenhet og tilgang til informasjon om menneskerettigheter og arbeidsforhold i leverandørkjeden.

 

Den gjelder både offentlige enheter og private selskaper som tilbyr varer eller tjenester i Norge, forutsatt at de er over en viss størrelse (oppfyller to av tre kriterier: salg på NOK 70 millioner, netto eiendeler på NOK 35 millioner eller over 50 heltidsansatte). Den gjelder også for utenlandske selskaper som tilbyr sine tjenester i Norge.

 

Loven pålegger selskaper å kartlegge og vurdere hvordan menneskerettigheter og arbeidsforhold er ivaretatt gjennom hele selskapets verdikjede, såkalte aktsomhetsvurderinger. Selskapene må også rapportere på hvilke tiltak som er iverksatt for å beskytte menneskerettigheter og hvor effektive de har vært. Samtidig er de forpliktet til å svare på forespørsler fra allmennheten rundt deres aktsomhetsvurderinger.

Våre Leverandører

Magne Landrø AS har sendt spørreskjemaer til våre viktigste leverandører der vi har bedt om informasjon om ulike bærekraftrelaterte spørsmål, men med spesiell oppmerksomhet på menneskerettigheter og arbeidsforhold (som varslingssystemer og styrende rutiner som dokumenterer utskiftning av ansatte, mangfold, likestilling og anti-korrupsjon).

 

Der vi har leverandører (i utsatte land/regioner) som vi vurderer kan ha høyere risiko for brudd på menneskerettighetene, stiller vi ekstra spørsmål og er ekstra påpasselige.

 

Magne Landrø AS er tydelig overfor leverandørene at vi ønsker å samarbeide, og dersom vi vurderer at leverandører ikke oppfyller våre informasjonskrav kan det ende med opp med at vi avslutter kontrakten.