Anschütz AHG Keramisk Coating - Spray 300 ml.

Anschütz AHG Keramisk Coating

- Spray 300 ml.

Varenr:102270
420,00
-+
ikke på lager
Send meg mail når varen er på lagerBeskrivelseTeknisk infoAlternativerSupportKundeanmeldelser
Beskrivelse

Anschütz AHG Keramisk Coating Spray 300ml

Oljen har utmerkede smørende egenskaper og gir langvarig beskyttelse mot korrosjon. Oljens funksjonalitet opprettholdes selv i svært lave temperaturer. Den ultimate oljen for skiskyttere!

 


 

Last ned datablad

 


Farepiktogram


Faresetning(er):

Faresetning(er):
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.
H315: Irriterer huden.
H318: Gir alvorlig øyeskade.

 

Sikkerhetssetning(er):
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122°F.
P262: Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P301+P312: VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

 

Andre Markeringer:
Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

Teknisk info

Produktinformasjon

Beregnet for Smøring
Volum 300ml


Alternativer
Support
Kundeanmeldelser