Anschütz AHG Keramisk Coating - Spray 100 ml.

Anschütz AHG Keramisk Coating

- Spray 100 ml.

Varenr:102268
276,00
-+
19 På lagerBeskrivelseTeknisk infoAlternativerSupportKundeanmeldelser
Beskrivelse

Anschütz AHG Keramisk Coating Spray 100ml

Oljen har utmerkede smørende egenskaper og gir langvarig beskyttelse mot korrosjon. Oljens funksjonalitet opprettholdes selv i svært lave temperaturer. Den ultimate oljen for skiskyttere!

 


 

Last ned datablad

 


Farepiktogram


Faresetning(er):

Faresetning(er):
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.
H315: Irriterer huden.
H318: Gir alvorlig øyeskade.

 

Sikkerhetssetning(er):
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122°F.
P262: Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P301+P312: VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

 

Andre Markeringer:
Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

Teknisk info


Alternativer
Anschütz AHG Keramisk Coating - Spray 300 ml.
Kjøp
420,00
Ikke på lager
Support
Kundeanmeldelser